WhatsApp

Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında GÜLER EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ" nden Ürün ve Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Bildirimi
1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat (KVKK) gereği veri sorumlusuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı: GÜLER EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ
MERSİS/TCK No : 1111 1655 7200 0001
Posta Adresi: Yılmaz mah. Edirne cad. no:22/A Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Telefon/Faks: TEL. OFİS: 0288 417 14 01 GSM:0532 794 66 49 FAX. 0 (288) 417 29 90
Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi: www.emlakdanismanligi.net
İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi: [email protected]

2. İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

Veri Sorumlusu ile paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıda yer almaktadır.

Veri Kategorisi Tarafınıza İlişkin İşlenebilecek Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi Telefon Numarası, E-Posta
Mesleki Deneyim Verisi Meslek
İşlem Güvenliği Trafik Bilgisi-IP-Log Bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Video Kayıtları vb.
Pazarlama Sizinle Kuracağımız İletişim Hakkında Detaylar (Adresiniz, Görüşme Tarihi-Notları vb.)
3. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz Şirketimizce sunulan “Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı” hizmetimizden yararlanmak istemeniz ve bu talebinizi yerine getirebilmemiz gayesi Şirketimize başvuruda bulunmanız ve hizmetimizden yararlanmanız hallerinde otomatik/kısmen otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Amaç ve Sebepler

a. Veri sorumlusu olarak yukarıda belirtilen yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz yalnızca 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b. Şirketimizle aranızda Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı Hizmetimize Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları ile; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak İşlenebilecektir.

c. Kimlik, İletişim Ve Mesleki Deneyim ve Bunlara Bağlı Olarak Pazarlama Veriniz ise istisnai olarak ayrıca ve açıkça özgür iradenize dayanan açık rızanızın bulunması koşulu ile SMS&Mailing&Otomatik/Toplu Arama Faaliyetleri gibi pazarlama faaliyetlerinde Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yönetilmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek aksi halde işlenmeyecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kuruluşlar; yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya yükümlü kıldığı kamu tüzel kişileri ve onlara bağlı yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; avukatlarımız, bağlı ortaklıklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çözüm ortaklarımız, grup şirketlerimiz ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel verileriniz ancak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla aktarılabilecektir.

6. Haklarınız

a. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

b. Veri sahibi olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Lüleburgaz da Emlakçı nız Lüleburgaz Satılık Kiralık Daire Arsa Tarla İşyeri Dükkan Fiyatları

  • 0(288) 417 1401

  • GÜLER GAYRİMENKUL

  • [email protected]

  • Lüleburgaz Yılmaz mahallesi Edirne caddesi No:22/A Lüleburgaz / KIRKLARELİ

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı